Πνευματικά Προϊόντα

Τα πιο σημαντικά πνευματικά προϊόντα του προγράμματος θα είναι:
(α) Πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης/ εκπαίδευσης για την εξοικείωση
μελλοντικών  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις λεπτομέρειες της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των χαρισματικών μαθητών.. Σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, με τη “βιωματική μάθηση” να παίζει κεντρικό ρόλο.
Τα βασικά συστατικά του προγράμματος σπουδών κατάρισης θα είναι:
Η φύση της χαρισματικότητας και τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα)
Χαμηλή επίδοση / σχολική αποτυχία των χαρισματικών μαθητών
Στρατηγικές για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ταλαντούχους και χαρισματικούς μαθητές (ανάπτυξη συναισθηματικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων)
Είδη εκπαίδευσης χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων και η σημασία της εκπαιδευτικής συμπερίληψης
Διδακτική διαχείριση εκπαιδευτικής συμπερίληψης χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων (σενάρια εκπαιδευτικών πρακτικών συμπερίληψης για τους χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές)
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:
Αποδοχή της διαφορετικότητας και εφαρμογή/υλοποίηση της συμπερίληψης
Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Εμπλουτισμός προγράμματος σπουδών
Σύμπτυξη προγράμματος σπουδών
Εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας 
Εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης
β) Πόροι εικονικής πραγματικότητας – αξιοποίηση σεναρίων που αναφέρονται σε χαρισματικούς μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την κατάλληλη λειτουργία στις τυπικές τάξεις και χρειάζονται εκπαιδευτική συμπερίληψη.                                  
Η γνώση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων θα αξιολογείται πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος.