Rezultaty Pracy Intelektualnej

Główne rezultaty pracy intelektualnej to:
A )Program szkoleniowy – program nauczania służący zapoznaniu przyszłych nauczycieli szkół podstawowych ze szczegółami edukacji włączającej dzieci uzdolnionych. Nowoczesne strategie nauczania zostaną wykorzystane do realizacji programu nauczania, z kluczowym wykorzystaniem „Nauki empirycznej”.
Kluczowe elementy programu szkoleniowego to:
Charakter uzdolnień i cechy utalentowanych i uzdolnionych uczniów (zalety i wady)
Niedostateczne osiągnięcia zdolnych uczniów
Strategie wdrażania edukacji dzieci uzdolnionej i utalentowanej (rozwój umiejętności emocjonalnych, poznawczych i społecznych)
Typy edukacji dzieci uzdolnionych i utalentowanych oraz znaczenie edukacji włączającej
Instruktażowe zarządzanie edukacją włączającą dzieci uzdolnionych(scenariusze praktyki edukacji włączającej dla uczniów uzdolnionych i utalentowanych)
Program szkoleniowy kładzie szczególny nacisk na:
Docenianie różnorodności i wdrażanie integracji
Zróżnicowane instrukcje nauczania
Wzbogacenie programu nauczania
Zwarty program nauczania
Wielopoziomowe zadania
Specjalne kryterium oceniania
b) Zasoby VR, wykorzystujące scenariusze przedstawiające uczniów uzdolnionych mających trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w zwykłych klasach i wymagających edukacji włączającej.                                                                                                                                                                                                
Wiedza przyszłych nauczycieli na temat edukacji włączającej dzieci uzdolnionych będzie oceniana przed rozpoczęciem i po zamknięciu programu szkoleniowego, w celu ustalenia jego skuteczności.